BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI THÁNG 12- 2016

STT

Mã hàng Tên hàng Đơn vị Giá nhà SX (đồng) Mức CK (%) Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CDV1.0
CDV1.25
CDV1.5
CDV2.0
CDV2.5
CDV3.0
CDV3.5
CDV4.0
CDV5.0
CDV5.5
CDV6.0
CDV8.0
CDV11
CDV16
CDV2X16
CDV2X24
CDV2X30
CDV2X32
CV 1.0- 750V- Cadivi
CV 1.25- 750V- Cadivi
CV 1.5- 750V- Cadivi
CV 2.5- 750V- Cadivi
CV 2.5- 750V- Cadivi
CV 3.0- 750V- Cadivi
CV 3.5- 750V- Cadivi
CV 4.0- 750V- Cadivi
CV 5.0- 750V- Cadivi
CV 5.5- 750V- Cadivi
CV 6.0- 750V- Cadivi
CV 8.0- 750V- Cadivi
CV 11- 750V- Cadivi
CV 14- 750V- Cadivi
Dây đôi 2x16- Cadivi
Dây đôi 2x24- Cadivi
Dây đôi 2x32- Cadivi
Dây đôi 2x30- Cadivi
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

2.904

3.190
4.136
5.280
6.732
7.447
8.932
10.197
12.342
13.640
14.982
19.580
24.420

33.770

 

2.992

4.213
5.423
7.744
Mức Chiết khấu liên hệ 0916.056.429 - 0917.981.869
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn