BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI THÁNG 12- 2016

STT

Mã hàng Tên hàng Đơn vị Giá nhà SX (đồng) Mức CK (%) Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CDV1.0
CDV1.25
CDV1.5
CDV2.0
CDV2.5
CDV3.0
CDV3.5
CDV4.0
CDV5.0
CDV5.5
CDV6.0
CDV8.0
CDV11
CDV16
CDV2X16
CDV2X24
CDV2X30
CDV2X32
CV 1.0- 750V- Cadivi
CV 1.25- 750V- Cadivi
CV 1.5- 750V- Cadivi
CV 2.5- 750V- Cadivi
CV 2.5- 750V- Cadivi
CV 3.0- 750V- Cadivi
CV 3.5- 750V- Cadivi
CV 4.0- 750V- Cadivi
CV 5.0- 750V- Cadivi
CV 5.5- 750V- Cadivi
CV 6.0- 750V- Cadivi
CV 8.0- 750V- Cadivi
CV 11- 750V- Cadivi
CV 16- 750V- Cadivi
Dây đôi 2x16- Cadivi
Dây đôi 2x24- Cadivi
Dây đôi 2x30- Cadivi
Dây đôi 2x32- Cadivi
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2,431
2,662
3,311
4,400
5,478
6,050
7,359
8,206
10,120
11,176
12,034
16,071
21,428

0

 

2,475

3,465
6,270
4,444
14%
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
 
 
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn
100m/cuộn